Kjøpsbetingelser / Terms of Purchase

NO: Salgs- og leveringsvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett

 Alle kjøp gjennomført i vår nettbutikk er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er laget med utgangspunkt i anbefalinger fra Forbrukertilsynet. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Vind Jewelry DA
Postboks 307 3210 Sandefjord
post@vindjewelry.no
Orgnr 819 122 342

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vind Jewelry tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Det tar vanligvis 2-5 virkedager fra du bestiller varen til den er fremme hos deg (dette med forbehold om at varen er på lager og/eller ikke er en spesialbestilling). Vi sender med Posten/Bring.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Dette gjelder også ved bytte av vare. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. Angreretten faller bort dersom produktet er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller dersom varen har fått et tydelig personlig preg. Dette gjelder for eksempel ved gravering, spesialtilpassing av et produkt eller ved kjøp av salgsvarer.

 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

I tilfeller der en vare ikke kan leveres grunnet teknisk feil på nettside e.l. vil ordren bli kansellert og kunden umiddelbart bli orientert.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Skade eller slitasje på vare ved retur

Kunden har i henhold til norsk lov anledning til å gjøre seg kjent med varen, før kunden eventuelt benytter seg av angreretten. Samtidig er det viktig at Vind Jewelry får varen tilbake i samme stand som da den ble sendt. Hvis ikke, vil Vind Jewelry foreta trekk i beløpet som tilbakebetales i henhold til følgende regler:

- Ingen tegn til at varen er brukt og varen er sendt tibake i originalemballasjen: Ingen reduksjon ved retur
- Mindre slitasje på varen eller originalemballasjen: Inntil 25 prosent av varens verdi kan trekkes ved retur
- Godt synlig slitasje på varen eller originalemballasjen mangler:  Inntil 50 prosent av varens verdi kan trekkes ved retur
- Varen er ødelagt eller deler mangler: Inntil 100 prosent av varens verdi kan trekkes ved retur

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

 

EN: Terms of sale and delivery for consumer purchases of goods over the Internet


All purchases made in our online store are governed by the following standard sales conditions for consumer purchases of goods over the Internet.

Consumer purchases over the internet are mainly regulated by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Act, the Right of Withdrawal Act and the E-Commerce Act, and these laws give the consumer inalienable rights. The laws are available at www.lovdata.no. The terms of this agreement shall not be construed as limiting the statutory rights, but set out the parties' most important rights and obligations for trade. The terms of sale are based on recommendations from the Norwegian Consumer Agency.

1. The agreement

The agreement consists of these terms of sale, information provided in the order solution and any specially agreed terms. In the event of any conflict between the information, what is specifically agreed between the parties will prevail, as long as it does not contravene mandatory legislation. The agreement will also be supplemented by relevant legal provisions that regulate the purchase of goods between businesses and consumers.

2. Partene

The seller is Vind Jewelry DA
PO Box 307 3210 Sandefjord
post@vindjewelry.no
Orgnr 819 122 342

The buyer is the consumer who makes the order, and is hereinafter referred to as the buyer / buyer.

Price

The stated price for the item and services is the total price the buyer must pay. This price includes all taxes and additional costs. Additional costs that the seller before the purchase has not informed about, the buyer shall not bear. Vind Jewelry reserves the right to make price errors in the online store.

4. Entering into an agreement

The agreement is binding on both parties when the buyer has sent his order to the seller.
However, the agreement is not binding if there have been typing or typing errors in the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer's order, and the other party realized or should have realized that such an error existed.

5. Payments

The seller can demand payment for the item from the time it is sent from the seller to the buyer. If you use a credit or debit card when paying, the purchase price will be reserved on the card when ordering. The card will be charged on the same day as the item is sent.

6. Delivery

Delivery takes place when the buyer, or his representative, has taken over the thing.

If the delivery time is not stated in the order solution, the seller must deliver the item to the buyer without undue delay and no later than 30 days after the order from the customer. The item must be delivered to the buyer unless otherwise agreed between the parties. It usually takes 2-5 working days from when you order the item until it arrives at your place (this with the proviso that the item is in stock and / or is not a special order). We ship with Posten / Bring.

7. The risk of the item

The risk for the goods passes to the buyer when he, or his representative, has had the goods delivered in accordance with point 6.

8. Right of withdrawal

Unless the agreement is exempt from the right of withdrawal, the buyer may cancel the purchase of the item in accordance with the Right of Withdrawal Act.

The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days from the deadline begins to run. The deadline includes all calendar days. If the deadline ends on a Saturday, public holiday or public holiday, the deadline is extended to the nearest working day.

The cancellation deadline is considered complied with if notification is sent before the expiry of the deadline. The buyer has the burden of proving that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing (right of withdrawal form, e-mail or letter).

The cancellation period begins to run:

When purchasing individual items, the cancellation period will run from the day after the item (s) is received.
If a subscription is sold, or the agreement involves regular delivery of identical goods, the deadline runs from the day after the first shipment is received.
If the purchase consists of several deliveries, the cancellation period will run from the day after the last delivery has been received.
The withdrawal period is extended to 12 months after the expiry of the original deadline if the seller does not state before the conclusion of the agreement that there is a right of withdrawal and a standardized withdrawal form. The same applies in the event of lack of information on terms, deadlines and procedures for exercising the right of withdrawal. If the trader provides the information during these 12 months, the cancellation period still expires 14 days after the day the buyer received the information.

When using the right of withdrawal, the item must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days from notification of use of the right of withdrawal has been given. The buyer covers the direct costs of returning the item, unless otherwise agreed or the seller has failed to state that the buyer will cover the return costs. This also applies when exchanging goods. The seller cannot set a fee for the buyer's use of the right of withdrawal.

The buyer can try or test the item in a responsible manner to determine the item's nature, properties and function, without the right of withdrawal lapse. If testing or testing of the product goes beyond what is justifiable and necessary, the buyer may be liable for any reduced value of the item.

The seller is obliged to repay the purchase price to the buyer without unnecessary delay, and no later than 14 days from the seller was notified of the buyer's decision to exercise the right of withdrawal. The seller has the right to withhold payment until he has received the goods from the buyer, or until the buyer has submitted documentation that the goods have been returned. The right of withdrawal lapses if the product is manufactured according to the consumer's specifications, or if the product has a clear personal touch. This applies, for example, to engraving, special adaptation of a product or to the purchase of merchandise.9. Delay and non-delivery - buyers' rights and deadline for reporting claims

If the seller does not deliver the goods or delivers them too late in accordance with the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase price. / or demand compensation from the seller.

In the event of a claim for default rights, the notification should, for evidentiary reasons, be in writing (for example e-mail).

Fulfillment

The buyer can maintain the purchase and demand fulfillment from the seller. The buyer may not, however, demand fulfillment if there is an obstacle which the seller cannot overcome, or if fulfillment will entail such a great inconvenience or cost to the seller that it is in significant disproportion to the buyer's interest in the seller fulfilling. Should the difficulties disappear within a reasonable time, the buyer can still demand fulfillment.

The buyer loses his right to demand fulfillment if he or she waits unreasonably long to advance the claim.

In cases where an item can not be delivered due to a technical error on the website or the like. the order will be canceled and the customer will be notified immediately.

Lifting

If the seller does not deliver the goods at the time of delivery, the buyer shall encourage the seller to deliver within a reasonable additional deadline for fulfillment. If the seller does not deliver the item within the additional deadline, the buyer can cancel the purchase.

However, the buyer can cancel the purchase immediately if the seller refuses to deliver the item. The same applies if delivery at the agreed time was decisive for the conclusion of the agreement, or if the buyer has informed the seller that the time of delivery is decisive.

If the item is delivered after the additional deadline set by the consumer or after the time of delivery that was decisive for the conclusion of the agreement, the claim for cancellation must be made within a reasonable time after the buyer became aware of the delivery.

Replacement

The buyer can claim compensation for a small loss as a result of the delay. However, this does not apply if the seller proves that the delay is due to an obstacle beyond the seller's control which could not reasonably have been taken into account at the time of the agreement, avoided, or overcome the consequences of.

10. Defective situation - the buyer's rights and complaint deadline

If there is a defect in the item, the buyer must within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered, notify the seller that he or she will invoke the defect. The buyer has always complained in time if it happens within 2 months. from the defect was discovered or should have been discovered. Complaints can be made no later than two years after the buyer took over the item. If the product or parts of it are intended to last significantly longer than two years, the complaint deadline is five years.

If the item has a defect and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act, Chapter 6, withhold the purchase price, choose between correction and re-delivery, demand price reduction, demand termination of the agreement and / the seller.

Complaints to the seller should be made in writing.

Correction or re-delivery

The buyer can choose between claiming the defect or correcting the delivery of similar items. The seller may nevertheless oppose the buyer's claim if the implementation of the claim is impossible or the seller causes unreasonable costs. Correction or re-delivery must be made within a reasonable time. The seller is in principle not entitled to make more than two remedial attempts for the same defect.

Price reduction

The buyer can demand a suitable price reduction if the item is not corrected or returned. This means that the ratio between reduced and agreed price corresponds to the ratio between the value of the item in defective and contractual condition. If there are special reasons for it, the price reduction can instead be set equal to the significance of the defect for the buyer.

Lifting

If the item has not been repaired or returned, the buyer can also cancel the purchase when the defect is not insignificant.

11. Seller's rights in the event of the buyer's default

If the buyer does not pay or fulfill the other obligations under the agreement or the law, and this is not due to the seller or conditions on the seller's part, the seller may in accordance with the rules of the Consumer Purchase Act

Chapter 9, depending on the circumstances, withhold the goods, demand fulfillment of the agreement, demand that the agreement be terminated and demand compensation from the buyer. The seller will also, depending on the circumstances, be able to claim interest in the event of late payment, collection fee and a reasonable fee for uncollected goods.

Fulfillment

The seller can maintain the purchase and demand that the buyer pay the purchase price. If the item is not delivered, the seller loses his right if he waits unreasonably long to advance the claim.

Lifting

The seller may terminate the agreement if there is a material default or other material default on the part of the buyer. The seller can still not withdraw if the entire purchase price has been paid. If the seller sets a reasonable additional deadline for fulfillment and the buyer does not pay within this deadline, the seller can cancel the purchase.

Interest on late payment / collection fee

If the buyer does not pay the purchase price in accordance with the agreement, the seller can demand interest on the purchase price in accordance with the Late Payment Interest Act. In the event of non-payment, the claim can, after prior notice, be sent to the Buyer can then be held liable for fees under the Debt Collection Act.

Fee for uncollected non-prepaid goods

If the buyer fails to collect unpaid goods, the seller may charge the buyer a fee. The fee shall at most cover the seller's actual outlay for delivering the goods to the buyer. Such a fee cannot be charged to buyers under 18 years of age.

Damage or wear on item upon return

In accordance with Norwegian law, the customer has the opportunity to familiarize himself with the product, before the customer possibly exercises the right of withdrawal. At the same time, it is important that Vind Jewelry gets the item back in the same condition as when it was sent. If not, Vind Jewelry will deduct the amount repaid in accordance with the following rules:

- No indication that the item has been used and the item has been sent back in the original packaging: No reduction on return
- Minor wear on the item or the original packaging: Up to 25 percent of the item's value can be deducted upon return
- Highly visible wear on the item or the original packaging is missing: Up to 50 percent of the item's value can be deducted upon return
- The item is damaged or parts are missing: Up to 100 percent of the item's value can be deducted upon return

12. Warranty

Warranty provided by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to those the buyer already has under mandatory legislation. A guarantee thus does not imply any restrictions on the buyer's right to complaint and claims in the event of delay or defects pursuant to items 9 and 10.

13. Personal information

The person responsible for processing collected personal data is the seller. Unless the buyer agrees to something else, the seller may, in accordance with the Personal Data Act, only collect and store the personal data that is necessary for the seller to be able to carry out the obligations under the agreement. The buyer's personal information will only be disclosed to others if it is necessary for the seller to implement the agreement with the buyer, or in statutory cases.

14. Conflict resolution

Complaints are addressed to the seller within a reasonable time, cf. items 9 and 10. The parties shall try to resolve any disputes amicably. If this does not succeed, the buyer can contact the Consumer Council for mediation. The Consumer Council is available on telephone 23 400 500 or www.forbrukerradet.no.